NMBS: Betalend maken van stationspakings, asociaal en archaïsch beleid

NMBS: Betalend maken van stationspakings, asociaal en archaïsch beleid

De stationsparking van Haaltert wordt binnenkort, net zoals die van bv. Ede, betalend gemaakt. De NMBS-top blijft volhouden haar parkings betalend te maken, en vooral dan in typische Vlaamse pendelgemeenten als de onze. Het is hen blijkbaar ontgaan dat we de 21ste eeuw zijn ingetreden en we in Coronamodus leven. Evoluties en zaken dus die nieuwe en andere werk en -pendelmethoden in het leven hebben geroepen en die er voor zorgen dat het klassieke, dagdagelijkse, woon-werkverkeer voorbij gestreefd is.

Door het nemen van asociale maatregelen als deze, maar ook door ook het sluiten van loketten, in bv. Lede en Ninove, jaagt men de klant steeds meer weg van de trein. Dat is opmerkelijk.

Kortom: we worden niet alleen geconfronteerd het asociale LEZ, Brusselse Stadstol, e.d. , neen de Vlaming moet op de koop toe ook betalen voor de stationsparking waar hij de trein neemt. De Vlaamse pendelaar wordt dus gewoon aanzien als melkkoe. Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze onrechtvaardige asociale maatregelen, en zal dat in de toekomst ook blijven doen!

In de rand hiervan wil ik graag het antwoord op een vraag van mezelf aan ECOLO-Mobiliteitsminister, Gilkinet aanhalen. Uit dat antwoord blijkt dat binnen het Brusselse, door vnl. Groen & Rood bestuurd – Hoofdstedelijk Gewest 1 stationsparking op 35 betalend is. Dt is ronduit hallucinant. Spuwen in de hand van de Vlaamse Belastingbetaler en pendelaar, net naar dat Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

PDS augustus 2021

Motie om parkeren stationsparkings van Haaltert en Ede gratis te houden

Motie om parkeren stationsparkings van Haaltert en Ede gratis te houden

Naar aanleiding van een mondelinge vraag aan Federaal minister van Mobiliteit, Dhr. Bellot, vernam ik dat de stationsparkings van Ede en Haaltert vanaf het tweede kwartaal van 2020 betalend zullen worden. Dit zal zo aan het gemeentebestuur gecommuniceerd worden, voegde de minister eraan toe. Wij zijn van mening dat de stationsomgevingen van Ede en Haaltert hier niet op voorbereid zijn.

Ik diende, namens de VB-fractie hieromtrent da nook het volgend voorstel tot raadsbesluit in:

De gemeenteraad geeft de opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de NMBS te vragen het betalend parkeren uit te stellen tot er een concrete masterplan voor beide stationsomgevingen uitgewerkt is.

Het mocht niet baten.

PDS APRIL 2021

Paula D’Hondt ereburger in Haaltert: Hoe de NVA schaamteloos de Vlaamse mist ingaat

Paula D’Hondt ereburger in Haaltert: Hoe de NVA schaamteloos de Vlaamse mist ingaat

Op de Haaltertse gemeenteraad van maandag jl. gaf raadslid N. Van Landuyt (CD&V) toelichting bij het agendapunt inzake de invoering en reglementering betreffende het kunnen toekennen van de titel “Ereburger van Haaltert”. Dit diende als inleiding om voormalig CVP-kopstuk Paula D’Hondt-Van Opdenbosch (voormalig Commissaris voor het Migrantenbeleid – 1989 en 1993. Dit koninklijk commissariaat was de oorsprong van het huidige subsidieslurpende en beruchte UNIA opgericht in februari 1993 nvdr).

in het volgende punt effectief tot ereburger van Haaltert te bombarderen. Deze manier van werken leidde echter tot heel wat verzet bij de voltallige oppositie. De oppositie hekelde het “doorgestoken kaartspel”, maar CD&V schepen Van Keymolen deed -zonder blozen -nog een stevige poging om iedereen te overtuigen dat het voordragen van een voormalige CVP-coryfee, door een huidig CD&V-raadslid louter toeval was en helemaal niks met de politieke kleur te maken had. Op dat moment kon zelfs een deel van haar eigen meerderheid de lach niet onderdrukken. Mevrouw Van Keymolen had geluk dat de mondmaskers het hoongelach deels konden camoufleren. De manier hoe raadslid Van Landuyt de biografie van mevr. D’hondt-Vanopdenbosch voorlas was dan weer ontroerend.

De Vlaams Belangfractie schoof met advocaat Aloïs De Backer – postuum – ook een kandidaat-ereburger naar voren. De motivatie om Advocaat De Backer naar voor te dragen is immers niet min. Eerst zorgde De Backer achter de schermen en later vanop de eerste rij voor de onvoogding van Vlaanderen en de Vlaamse taal. Hij was ook diegene die de eerste stap zette tot de vernederlanding van de Rijksuniversiteit Gent. “Mede daardoor konden vele van de huidige aanwezige raadsleden hun universitaire studies in het Nederlands volgen”. Ik was er rotsvast van overttuigd om een vlotte meerderheid te kunnen vinden voor het ondersteunen van deze kandidatuur. Helaas werden we geconfronteerd met een “njet” van de voltallige NVA-fractie, die volmondig de kandidatuur van mevrouw D’Hondt steunde. De maskers vielen nog maar eens af.

Schenking van boeken namens afdeling Vlaams Belang Haaltert

Schenking van boeken namens afdeling Vlaams Belang Haaltert

Bij nazicht in de Haaltertse bibliotheken stelde ik vast dat er een opmerkelijk hiaat bestaat in het aanbod van boeken van Vlaamse auteurs uit de politieke wereld, al dan niet actueel, of uit het politieke verleden. Het is opmerkelijk te noemen dat er geen enkel boek terug te vinden is van een schrijver die actief is of was als politicus van het VB. Vermoedelijk is dit een vergetelheid of vergissing, wat uiteraard menselijk is.

De Haaltertse Vlaams Belangafdeling ging dan ook over te gaan tot de schenking van zes boeken van de volgende schrijvers: Tom Van Grieken, Karel Dillen, Gerolf Annemans, Barbara Pas en Frederik Pas en Filip De Winter

Er werd aan de gemeenteraad gevraagd, d.m.v. stemming, deze schenking te aanvaarden, uiteraard met de bedoeling deze beschikbaar te stellen in de Haaltertse bibliotheken. Deze vraag werd weggestemd. Schepen van o.a. Bibliotheken, de helderziende heer, Bart Ottoy (CD&V), had het over een gebrek aan interesse bij de Haaltenaar, een gebrek aan niveau, … . Tot zover deze lezing.

PDS MAART 2021

Overheveling beleidsdomein EU & Internationale aangelegenheden

Overheveling beleidsdomein EU & Internationale aangelegenheden

Namens de Haaltertse Vlaams Belang-fractie diende ik een voorstel in om het beleidsdomein EU & Internationale aangelegenheden over te hevelen vanuit de burgemeestersstoel – de burgemeester die al een groot aantal bevoegdheden in het algemeen en verantwoordelijkheden in het bijzonder voor haar rekening dient te nemen – naar een schepen binnen het college. Ondanks o.a. onze EU-scepsis leek en lijkt het beleidsdomein EU & Internationale aangelegenheden ons dermate belangrijk, dat het meer aandacht nodig heeft en het dus beter overgeheveld werd naar een schepen met meer tijd en ruimte binnen zijn of haar spreekwoordelijke “portefeuille”. Het voorstel werd uiteraard afgeketst. De burgemeester kan het allemaal wel alleen de baas. Zo kennen we haar.

PDS NOVEMBER 2019

Faciliteren oprichting Buurderij in Haaltert

Faciliteren oprichting Buurderij in Haaltert

In de gemeenteraad van januari 2019 diende ik namens de Vlaams Belangfractie een voorstel in om de gemeentelijke infrastructuur (vb. Dorpshuis/Lokaal Dienstencentrum de Fransman) ter beschikking te stellen voor de opstart van een Buurderij (overkoepelende organisatie: Boeren & Buren bv.). Verder moet het ook de taak zijn van de gemeentelijke overheid om via verschillende kanalen mee te werken aan het faciliteren van de opstart en het doen welslagen van het project.

Waarom dit voorstel: Van belang is het helpen van lokale handelaren bij het vinden van een afzetmarkt. Via dit project wil Vlaams Belang Haaltert ook aandacht besteden aan het feit dat “Fairtrade”, een zeer misleidend begrip is en dat commerciële bedrijven als OXFAM, zeker niet zo “Fair” zijn als ze pretenderen te zijn. Bovendien wordt meer en meer gehamerd op het promoten van de korte keten, het waarschuwen voor de gevolgen van de ecologische voetafdruk enz. . Met dit project willen we niet allen de korte keten in onze gemeente kansen geven, maar een dergelijke lokale afzetmarkt kan plaatselijke familiale telers en consumenten met elkaar in contact brengen, wat ook de sociale cohesie bevordert. Ten laatste, maar niet in het minste, is het een manier om onze Vlaamse, landelijke gemeente op een milieuvriendelijke, innovatieve en positieve gemeente voor te stellen, en geïnteresseerden uit buurgemeenten naar ons Haaltert te brengen.

PDS JANUARI 2019